Nové metody v alergologii

EUC Laboratoře s.r.o. disponují  pro tuto oblast alergologie nejlepšími v současnosti dostupnými metodami a přístroji. Přístroje ImmunoCAP® ISAC a ALEX® (Allergy Explorer) umožňují v jediném stanovení vyšetřit 112 nebo vice než 280 alergenů a prověřit široký profil případných alergií pacienta.

1) ImmunoCAP® ISAC - laboratorní diagnostika alergie metodou mikročipu s využitím alergenních komponent

ImmunoCAP® ISAC pro diagnostiku alergií, který kombinuje technologii biočipu s možnostmi komponentní diagnostiky těchto onemocnění.

Co diagnostika ImmunoCAP® ISAC přináší pro alergické pacienty: 

 • Ze dvou kapek krve lze vyšetřit najednou v jediném kroku  112 různých alergenů - alergenních komponent. Velmi rychle tím získáme přehled, jak pacient reaguje na široký profil alergenů. Jsou zde zastoupeny pyly stromů, trav, alergeny zvířecí, plísně, hmyzu, parazitů v domácím prachu, chemických látek, potravinové alergeny (vejce, mléko, ryby, zelenina, ovoce, luštěniny, ořechy). Celé spektrum lze vyšetřit najednou právě díky biočipu, skleněné destičce, na které je v malém políčku ukotveno zmíněných 112 alergenů. Do políčka se aplikuje sérum alergika. Protilátky třídy IgE v jeho séru se váží na „svůj“ alergen a jejich přítomnost je následně vyhodnocena.
 • Na rozdíl od klasické diagnostiky, jsou zde vyšetřovány alergenní komponenty. Pro vysvětlení - v alergenním zdroji, např. pylu břízy, jsou stovky proteinů, ale jen několik z nich je zodpovědných za sensibilizaci pacienta a alergickou reakci. Tyto vybrané proteiny - „komponenty alergické reakce“ jsou využívány pro nový, detailnější typ diagnostiky, kde jednou z hlavních výhod je odlišení druhově specifických alergenů - to jsou ty přítomné pouze v jednom alergenním zdroji (jedné trávě, jednom druhu ořechu) od  zkříženě reagujících alergenů – ty jsou přítomny v celé řadě např. rostlin a to často i u zcela nepříbuzných druhů.  Průkaz specifického alergenu znamená, že pravděpodobně nalézáme primární příčinu klinických symptomů pacienta, což je nesmírně důležité pro další léčbu či doporučení. Můžeme-li totiž léčit primární příčinu - třeba u pylové alergie specifickou imunoterapií (vakcínou), máme naději na až 80% úspěšnost léčby, pokud ale léčíme zkříženě reagující alergen, který ve vakcíně nemusí být přítomen nebo je v neznámé koncentraci, je úspěšnost léčby daleko nižší.
 • Navíc komponentní diagnostika také umožňuje zjistit a předpovědět možné hrozící riziko závažné i celkové reakce (anafylaktického šoku). 

  Obr. 1Obr.1: Oblasti vyšetření ImmunoCAP® ISAC - Vejce, mléko, ryby, krevety;  Ořechy a semena; Luštěniny; Pšenice; Ovoce; Trávy; Stromy; Plevely; Zvířata; Plísně; Roztoči; Švábi; Hmyzí jed; Parazité; Latex; Zkříženě reagující determinanty

 

 

 

 

 

 

 

I když se zdá, že  vyšetření 112 alergenů najednou je hodně rozsáhlé, často i tak  potřebujeme diagnostiku ještě dále upřesnit v oblastech, kam vás toto vyšetření nasměruje. Široká paleta vyšetření ISAC je vhodná i pro vyšetřování v dětském věku, kde má původ řada alergických sensibilizací. Pro vyšetření ISAC stačí 2 kapky krve, zatímco pro vyšetřování jednotlivých alergenů jsou nároky na objem krve větší.

Výsledky vyšetření jsou vydávány ve formě protokolu, u kterých alergenů je reakce pacienta pozitivní či negativní a se základním zhodnocením pacientova stavu, základní rozvahu provádí anonymně během minut po vyšetření počítačový  server. 

Vyšetření ImmunoCAP ISAC není v současnosti bohužel hrazeno z prostředků veřejného zdravotnictví. Pro samoplátce činí cena 5000 Kč + cena odběru dospělý/dítě  = 40/65 Kč.

V současnosti je k dispozici je nová verze testu – ImmunoCAPTM  ISACEE112i. Zlepšila se diagnostika u některých respiračních,  zvířecích  a potravinových alergenů. Je začleněn i marker alfa-gal, což je poměrně nedávno objevená alergie na červené maso, jako možný následek přisátí klíštěte. Onemocnění se vyskytuje  zejména na jihovýchodě USA, ale objevuje se stále častěji i v Evropě, kde je přenašečem klíště obecné. Alfa-gal je sacharid přítomný v těle savců, s výjimkou některých primátů a člověka. Předpokládá se, že klíště přenáší alfa-gal ve slinách, a to i bez kontaktu s jiným zvířetem. Možné příznaky zahrnují kopřivku, ekzém, otoky, dýchací obtíže, bolesti břicha, průjmy, nauzea, zvracení, bolesti hlavy nebo i anafylaktický šok. Obtíže se objevují až 3-6 hodin po požití masa, což komplikovalo hledání příčiny a vedlo k poměrně nedávnému odhalení  tohoto onemocnění.

MUDr.Petr Podroužek,CSc.

2) ALEX® (Allergy Explorer) -   vyšetření specifického IgE pomocí multiplexového testu 

EUC laboratoře nabízejí nejnovější metodu v diagnostice alergií – ALEX® (Allergy Explorer)

Jako doplněk ke stávající diagnostice nově nabízíme vyšetření specifického IgE pomocí multiplexového testu ALEX.  Jde o vyšetření založené na biočipové technologii, které umožňuje stanovit současně v rámci jednoho vyšetření specifické IgE protilátky proti cca. 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů. Tento test umožňuje simultánní stanovení specifického IgE proti velkému množství alergenových extraktů i molekulárních alergenů, čímž vytváří téměř kompletní senzibilizační obraz pacienta a doplňuje a zpřesňuje klasickou diagnostiku alergií. Pomocí tohoto testu lze určit senzibilizační profil pacienta, rozlišit primární a zkřížené alergie a odhadnout závažnost alergické reakce i další vývoj onemocnění. Výsledky také pomáhají indikovat následnou léčbu alergenovou imunoterapií.
Detekce specifických IgE protilátek proti jednotlivým molekulám alergenových zdrojů se již delší dobu považuje za součást rutinní diagnostiky alergií. Tato tzv. „molekulární diagnostika alergií“ neboli „komponentová diagnostika alergií“ má oproti klasickému stanovení specifických IgE protilátek řadu výhod, resp. toto vyšetření doplňuje.

Výhody v porovnání s klasickými diagnostickými testy:

 • přesnější identifikace zodpovědného alergenu a tím přesnější a účinnější indikace alergenové vakcinace
 • okamžitá indikace alergenové imunoterapie, prevence případů ohrožení života pacienta (např. anafylaktický šok po bodnutí hmyzem)
 • odhad rizika systémové reakce (především v případě potravinových alergií)
 • použití malého objemu vzorku - 100μl vzorku -  lze i kapilární odběr (např. z prstu u dětských pacientů)
 • eliminace (blokace) IgE proti CCD („cross-reactive carbohydrate determinants“ – zkříženě reagující uhlovodíkové determinanty) ve vzorku pacienta
 • rozlišení zkřížené reaktivity od skutečné dvojí senzibilizace (přesnější identifikace vyvolávajícího zdroje = umožní určit, co je primárním zdrojem alergické reakce a co je pouze důsledkem zkřížené reaktivity)

ALEXVyšetření bude prováděno na multiplexu ALEX Allergy Explorer od firmy Macro Array Diagnostics, Austria. Vyšetření tímto systémem je velmi dobře porovnatelné např. s vyšetřením ImmunoCAP ISAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu je test určen

Test je vhodný pro všechny pacienty trpící alergiemi. Umožňuje stanovení protilátek typu IgE proti rostlinným, živočišným a chemickým alergenům jako například:

 • pyly trav, stromů a bylin
 • roztoči v domácím prostředí
 • kvasinky a plísně
 • potraviny rostlinného původu jako ovoce, zelenina, ořechy, luštěniny, obiloviny, koření
 • potraviny živočišného původu jako mléko, vajíčka, maso a ryby
 • cukerné složky alergenů
 • jed blanokřídlého hmyzu
 • epitelie zvířat
 • latex
ALEXVyhodnocení testu

V testovacím systému ALEX je zahrnuto více než 160 alergenových zdrojů. Hodnoty stanovení specifických IgE protilátek jsou vyjádřeny v jednotkách kUA/I a klasifikovány ve čtyřech semikvantitativních třídách. Výsledky rovné nebo větší než 0,30 kUA/I jsou považovány za pozitivní.
Vydávání výsledků: seznam alergenových komponent s vyhodnocením a závěrečný komentář bude uveden na výsledkovém listu
Doba odezvy: 7-21 dní
Shrnutí: polysenzibilizovaní pacienti, prevence závažných reakcí u pacientů s potravinovou alergií, pacienti s nejasnou anafylaxí, pacienti s nedostatečnou odpovídavostí na léčbu, posouzení vhodnosti léčby pomocí SIT

Informace k odběru

Test ALEX se provádí z krevního séra. Výhodou je, že stačí velmi malé množství vzorku (100 μl), lze jej tedy využít i u pacientů, u kterých je odběr krve obtížný, například u dětí. Vzorek krve je, kromě výjimečných případů, nutné dopravit do laboratoře v den odběru, a to při teplotě 15–25 °C.
Cena provedení testu ALEX pro samoplátce je 6 000 Kč.

Mgr. Jaroslava Kalaninová