Nabízené služby

V našich jednotlivých odběrových místech poskytujeme laboratorní služby pro pacienty s žádankou vyplněnou lékařem v rámci jejich zdravotního pojištění a služby pro pacienty samoplátce, kteří přicházejí bez doporučení lékaře či žádanky. Na odběr krve se není nutné objednávat, je ale vhodné dodržovat určité zásady, pro většinu vyšetření se odběr provádí nalačno - viz oddíl Rady před odběrem.
Na našich odběrových místech je příjemné a čisté prostředí, dbáme na ochotu a vstřícnost personálu i na odbornost - všechny naše odběrové sestry splňují odborné profesní požadavky.

Pacienti s doporučením lékaře

Pacienti s doporučením lékaře dostávají v ordinaci lékařem vyplněnou žádanku nebo její adekvátní náhražku - požadavkový list (v případě použití elektronické žádanky). K odběru je třeba s sebou přinést průkaz pojištěnce a průkaz totožnosti. Výsledky vyšetření jsou zasílány ordinujícímu lékaři.

Na našich odběrových místech lze použít jakoukoli lékařem vyplněnou žádanku, nemusí to být vlastní žádanka EUC Laboratoří.

Pacienti bez doporučení lékaře

Řada pacientů se zajímá o svoje laboratorní hodnoty i v případě, že nemá doporučení lékaře. Může požadovat častější kontrolu některého laboratorního vyšetření než je obvyklé, žádá vyšetření ve větším rozsahu, než je lékařem ordinováno, požaduje vyšetření nehrazené veřejným zdravotním pojištěním apod.). V takovém případě je vyšetření třeba uhradit. Na našich odběrových místech v současnosti přijímáme zatím pouze platby v hotovosti. Na odběrových místech vám ochotně předloží ceník vyšetření a spočítají případnou cenu objednávky.

Doba od odběru pacienta k vydání výsledku vyšetření

Pokud se pacient dostaví k vyšetření v ranních hodinách, jsou s výjimkou velmi specializovaných vyšetření (některá imunologická, alergologická vyšetření a mikrobiologická vyšetření) výsledky pacienta dostupné již týž den. Doby odběrů, adresy a telefony viz Odběrová místa.

Kvalita a rychlost

Naše laboratoře jsou na zaměřeny na kvalitu (byla nám udělena mezinárodně platná akreditace podle normy ISO 15189) a rychlost vyšetření. Proto jsme schopni vydávat i týž den i některá méně běžná specializovaná vyšetření. Organizace práce EUC Laboratoří je nastavena tak, že většina vyšetření je prováděna v režimu rychlého zpracování.

Rychlost vyšetření však v neznamená žádný kompromis v kvalitě vyšetření. Daří se nám to díky -organizaci práce a využívání akreditovaných postupů vyšetření, -využití nejmodernějších kvalitních a rychlých analyzátorů pracujících s velmi malými objemy vzorku a použití kvalitních reagencií předních světových firem.

Další informace pro pacienty

Pokud máte jakýkoli dotaz k odběrům, lze též v pracovní době telefonicky konzultovat odběrové sestry přímo na odběrovém místě, kam zamýšlíte na odběr přijít, rádi vám poradí. Doby odběrů, adresy a telefony viz Odběrová místa.

Poskytujeme velký rozsah vyšetření v oborech:
  • klinická biochemie a hematologie – provádíme vyšetření v celém rozsahu potřeb pro ambulantní i nemocniční lékaře i pacienty samoplátce. Vyšetření všech analytů – například -markerů hepatitid A,B,C,E; HIV; glykovaného hemoglobinu HbA1c a dalších provádíme díky organizaci práce a moderním analyzátorům ve velmi krátkém čase
  • imunologie – zde nabízíme široké spektrum vyšetření buněčné a humorální imunity, které je vzhledem k rychlému rozvoji poznání v této oblasti průběžně doplňováno a obměňováno. Provádíme vyšetřování potravinových intolerancí, systémových i orgánově specifických autoprotilátek imunofluorescencí pomocí fluorescenčního mikroskopu a následnou typizaci těchto autoprotilátek doplňkovou metodou (ELISA nebo imunoblotového vyšetření), početní i funkční vyšetření buněčné imunity metodou průtokové cytometrie a vyšetření specifických protilátek proti infekčním patogenům jak metodou ELISA, tak i pomocí metody Western blot. Dnes je prováděno touto metodou vyšetření protilátek proti borreliím (zahrnuje v jednom vyšetření evropské druhy borrelií), chlamydiím,viru EBV, Ehrlichii, Helicobacteru pylori, imunoblotová vyšetření jsouprováděna i v oblasti vyšetřování autoprotilátek či vyšetření gastrointestinálního traktu.
  • alergologie - provádíme komplexní laboratorní diagnostiku alergií (stanovení sIgE jak směsných alergenů, tak i jednotlivých komponent). V posledních letech kromě klasické diagnostiky stále více prosazuje vyšetřování „alergenových složek“ neboli „komponent“ (CDR). Daří se tak rozlišit ty alergeny, které jsou přímo zodpovědné za sensibilizaci pacienta a odlišit je od zkříženě reagujících alergenů, což má velký vliv na úspěšnost léčby či doporučení k úpravám režimu pacienta. Zde dnes EUC Laboratoře poskytují jedno z nejširších spekter vyšetření vůbec. Je kladen velký důraz nejen na kvalitu vyšetření, aby byla lékaři poskytnuta skutečně aktuální informace o stavu pacienta, ale snažíme se i o rychlé dodání výsledků, což v tomto oboru není zcela obvyklé. Používáme s úspěchem systémy renomovaného evropského výrobce Phadia, např. přístroj ImmunoCAP 250. Všechna vyšetření jsou vysoce citlivá a specifická.
  • EUC Laboratoře zavádějí i zcela nové metody vyšetření, v České republice prováděné zatím ojediněle. V únoru 2013 bylo zahájeno v oboru alergologie vyšetřování specifického IgE metodou velkokapacitních mikročipů (microarray). Na mikročipu firmy Phadia ImmunoCAP ISAC lze vyšetřit 112 rekombinantních alergenních komponent z celkem 52 zdrojů (zdroj = např. pyl břízy, lískový oříšek, kravské mléko, vejce apod.) – vyšetříme tedy 112 specifických IgE z malého množství séra pacienta najednou. Z jediného vyšetření tak získáme najednou obrovské množství informací o stavu pacienta.
  • mikrobiologie – na našich odběrových místech neprovádíme stěry pro mikrobiologická vyšetření. Pokud je takového vyšetření indikováno, lékař sám nejlépe identifikuje místo, ze kterého je odběr vhodný a povede k zachycení původce onemocnění. I zde je naše paleta vyšetření rozsáhlá - je prováděna cílená kultivace nejdůležitějších patogenů z klinického materiálu, druhová identifikace všech základních druhů aerobních, fakultativně anaerobních imikroaerofilních bakterií, dále druhová nebo rodová identifikace základních mykotických agens, stanovení citlivosti na antibiotika i mikroskopické vyšetření odebraného klinického materiálu a mikrobiálního obrazu poševního (MOP)
  • mikrobiologická vyšetření metodami molekulární biologie (PCR,PCR v reálném čase) - odběrová místa neprovádějí odběry na tato vyšetření, odběr provádí lékař. Tato vyšetření pokrývají oblasti, kde nelze využít klasický mikrobiologický průkaz agens. Metody charakterizuje rychlost (včasná informace lékaři), vysoká citlivost a specifičnost. Nabídka těchto vyšetření v EUC Laboratoře patří k nejširším v České republice. Zahrnuje široké spektrum metod k průkazu respiračních, herpetických a neurotropních virů, infekčních agens urogenitálního traktu, hepatitid, TBC, mykotických infekcí a dalších. 
  • vyšetření molekulárně genetická, cytogenetická a z oboru  patologie -  provádí spolupracující CGB laboratoř a.s., Ostrava. Jedná se o velkou privátní laboratoř s nadregionální působností, která nabízí široký soubor specializovaných vyšetření pro lékaře i pacienty samoplátce. Rozsáhlou nabídku CGB laboratoře najdete na http://www.pathology.cz/. Provádíme denní svozy do této laboratoře.

 

Věříme, že si z naší rozsáhlé nabídky vyberete.

Kontakt centrální laboratoře

EUC Laboratoře s.r.o.
Palackého 5
110 00 Praha 1

 

 +420 226 224 900

 

info@euclaboratore.cz

 

s Více

Telefonické kontakty

+420 226 224 900

Centrální laboratoř

 

+420 226 224 999

Mikrobiol. lab. molekul. biologie

 

+420 257 316 554

Mikrobiologická laboratoř

 

+420 725 989 999

Dispečink svozu vzorků

 

Více

Kontakt centrála EUC

EUC Laboratoře jsou členem holdingu EUC.


EUC a.s.
Na Pankráci 1690/125
140 00 Praha 4www.euc.cz

Více